Top správy

Názov: Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax

Operačný program:  Vzdelávanie
Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet SR
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód ITMS: 26110130719
Trvanie projektu: 01.03.2014 -30.11.2015

Aktivity projektu :
1.1 Rozvoj odborných zručností
Cieľom aktivity je pripraviť pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj kompetencií potrených na využívanie modernej didaktickej techniky a pre samostatnú prípravu obsahu predmetu, vrátanie tvorby potrebných metodických a učebných materiálov pre zavedenie inovovaných metód a foriem do vyučovacieho predmetu
2.1 Nové učebné pomôcky
Cieľom aktivity je zvýšiť efektívnosť a účinnosť školského vzdelávacieho programu vo vybraných predmetoch vytvorením inovovaných metodických a učebných materiálov pre vyučujúcich a žiakov.
2.2. Overenie účinnosti zavádzaných inovácií
Cieľom aktivity je zaviesť inovované metódy a formy vzdelávania smerujúce k rozvoju kľúčových kompetencií vo vyučovacom procese s využitím inovovaných didaktických prostriedkov a učebných pomôcok. Overiť zvýšenie kvality získaných a rozvíjaných kľúčových kompetencií žiakov a zvýšiť efektívnosť a účinnosť ich prípravy pre ďalšie vzdelávanie a potreby trhu práce.
3.1. Podpora kariérneho poradenstva
Cieľom aktivity je zvýšiť záujem o školou ponúkané študijné vzdelávacie programy, vzdelávacie aktivity a kurzy zohľadňujúce aktuálne potreby trhu práce s dôrazom na rozvoj spolupráce školy a podnikateľského sektora a na zlepšenie uplatnenia sa absolventa na trhu práce.


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.