Top správy

Dôležitým prvkom každého zariadenia je jeho história a história našej školy sa začína koncom 19. storočia. Sme teda školou s dlhodobou tradíciou, ktorá prešla rokmi vývoja zmenami tak, aby poskytovala vzdelávanie v moderných odboroch, ktoré spĺňajú podmienky súčasných potrieb trhu práce.

 • 1845 do tohto roku siahajú počiatky podniku Tatramat a.s. Poprad, pri ktorom neskôr vzniklo Stredné odborné učilište, keď obchodník so železom Karol Albert Scholtz začal remeselnú výrobu klincov a česadiel na dobytok. V období pred i počas I. svetovej vojny mal závod už 800 zamestnancov a svoju výrobu preorientoval na výrobky vojenského charakteru. Hlavnou povojnovou náplňou bola výroba smaltovaného a hliníkového riadu, sudy na benzín a bubny na asfalt.
 • 1949 bola zriadená prvá učňovská dielňa v nástrojárni. Učni mali odborný výcvik pri starších pracovníkoch - tovarišoch a na teoretické vyučovanie dochádzali do učňovskej školy v Poprade.
 • 1955 došlo k vytvoreniu samostatnej učňovskej dielne pre 1. a 2. ročník. Tretí ročník ďalej praxoval v nástrojárni.
 • 1961 závod sa začal preorientovávať na výrobu elektrických spotrebičov pre domácnosť a začala rozsiahlejšia investičná výstavba. Vytvorili sa nové pracovné miesta a preto došlo k rozhodnutiu vybudovať nový objekt, kde by bolo možné ubytovanie aj teoretické vyučovanie pre učňov.
 • 1968 začiatkom mája došlo k slávnostnému výkopu základov pre terajšiu budovu SOU.
 • 1972 1. septembra začalo vyučovanie v novej budove školy. Učni sa pripravovali v učebných odboroch: sústružník, frézar, nástrojár, strojný zámočník a smaltér. Prvým vedúcim odborného učilišťa bol Jozef Klimek, zástupcom pre teoretické vyučovanie František Fecko, odborný výcvik viedol Walter Kopalko a výchovu mimo vyučovania riadil Ondrej Srebala.
 • 1980 sa zmenil názov školy na SOU strojárske a to na základe zriaďovacej listiny vtedajšieho zriaďovateľa VHJ Strojsmalt Bratislava. Zriaďovacou listinou o stredných školách pre pracujúcich bola zriadená Stredná škola pre pracujúcich. V tejto súvislosti došlo i k zmene funkcií vo vedení SOU. Do funkcie riaditeľa bol vymenovaný Ing. Vladislav Bartko (1979 - 1983), do funkcie zástupcu pre praktické vyučovanie bol vymenovaný Emil Hlinka (1979 - 1982), zástupcu pre teoretické vyučovanie vykonával PaedDr. František Valenčík (1979 - 1991), vedúcim výchovy mimo vyučovania bol Ľubomír Pavúk (1971 - 1983).1991 na základe zriaďovacej listiny Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky bola škola vyčlenená z akciovej spoločnosti Tatramat, Poprad a zriadené SOU strojárske ako samostatná príspevková organizácia.
 • 1993 sa zmenil názov školy na SOU elektrotechnické.
 • 1994 sa škola stala Pilotnou školou programu Phare, ktorého cieľom bola reforma odborného vzdelávania a prípravy v SR. Hlavným cieľom bola príprava učebných osnov v elektrotechnike a v strojárstve.
 • 2008 v zmysle zákona 245/2008 Z.z. sa zmenil názov školy na Stredná odborná škola elektrotechnická

Ďalší riaditelia školy:

 • Ing. Eduard Pisarčík (1983 - 1990)
 • Ing. Jozef Teplický (1990 - 1995)
 • Ing. Ľubomíra Grajcárová (1995 - 1999)
 • PhDr. Július Tenkáč (1999 - 2002)
 • PaedDr. Beáta Jendrejáková (2002 - 2007)
 • Ing. Anna Lorencovičová (2007 - 2022)
 • Ing. Ján Furcoň (2023

Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.