Top správy

Slniečko septembra, presne štvrtého ráno, pár minút po ôsmej hodine, rozžiarilo halu telocvične tunajšej školy, kde v zástupoch so svojimi triednymi učiteľmi čakali žiaci školy na príchod vedenia školy, p. riaditeľa Jána Furcoňa a vzácnych hostí, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského a vedúceho odboru školstva PSK Jána Furmana.

Slovenská štátna hymna otvorila malú slávnosť, ktorá ale naznačovala veľkú udalosť pre školu. V príhovore predseda PSK priblížil veľkú investíciu dotovanú európskymi štrukturálnymi fondmi v rámci iniciatívy Catcing – Up Regions a Prešovským samosprávnym krajom do výstavby nového komplexu dielní v areáli školy, tzv. multifunkčného polygónu, zahŕňajúceho okrem spomínaných dielní pre odborný výcvik aj prednáškové miestnosti spolu s plánovaným, postupne prichádzajúcim, materiálno-technickým vybavením, obsahujúcim špičkovú techniku v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva. To by malo priniesť v horizonte krátkej budúcnosti predpokladaný veľký pokrok a prilákať mladých ľudí pôsobiť aj v týchto pracovných sférach.

Následne vo svojom slávnostnom príhovore riaditeľ školy, vyzdvihol dôležitosť projektov, do ktorých sa škola zapojila v posledných dvoch rokoch, poďakoval sa prítomným hosťom za ich podporu a záujem zvyšovať celkovú úroveň školy a priblížiť ju k moderným školám 21. storočia, ktoré budú produkovať vzdelaných odborníkov, narábajúcich s najmodernejšími technológiami v oblasti elektrotechniky, mechatroniky a strojárstva.
Vo svojom prejave žiakom zdôraznil potrebu ich vlastného rastu, aktívneho vzdelávania sa, aby vedeli využiť svoj nadobudnutý potenciál v práci s najmodernejšími technológiami a uplatnili sa v pnej miere na trhu práce, trpiacim v súčasnosti nedostatkom odborníkov v učebných odboroch, ktoré škola zároveň prepája s praxou, zásluhou zavedeného duálneho vzdelávania s firmami: Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Tatravagónka a.s. Poprad, Stiebel Eltron Slovakia s.r.o. a Východoslovenská distribučná a.s.
Vyzdvihol aj vzdelávanie samotných učiteľov, zapojených v projektoch, v rámci ktorých absolvovali množstvo školení, workshopov, aby tak svojim žiakom ukázali cestu, po ktorej v súčasnom pracovnom prostredí treba ísť.

Na záver poprial veľa energie, kreativity, chuti do učenia a učenia sa tak pedagógom, ako aj žiakom školy.

M. Nestorovičová

 


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.