Naša škola sa od toho školského roka zapája do inovatívneho programu FinQ - program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry, ktorý je realizovaný v súlade s oprávnením MŠVVaŠ SR o inovatívnom vzdelávaní učiteľov pre rozvoj profesijných kompetencií nevyhnutných pre 21. storočie.

Ide o ucelený, inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu, ktorého cieľom je zvyšovanie úrovne žiakov počas ich štúdia. Žiaci sa učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov. Vzdelávací program bude v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Žiaci na hodinách budú prechádzať štandardným učivom a vďaka unikátnej metodológii FinQ si budú rozvíjať ich finančnú kultúru napríklad aj na hodine slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, matematiky, fyziky, telesnej výchovy, občianskej náuky, ekonomiky a anglického jazyka. Žiaci sa budú s týmto inovačným vzdelávaním stretávať na vybraných predmetoch až do tretieho, resp. štvrtého ročníka.

Každý z našich žiakov zapojených do programu FinQ získava prístup do platformy EduQ prostredníctvom prihlasovacích údajov.

Skôr, ako program zavedieme do konkrétnych predmetov bolo potrebné overiť a zistiť úroveň kompetencií žiakov v oblasti finančnej a občianskej kultúry. Testovanie prebehlo na našej škole v termíne od 24.4.2023 do 15.5.2023. Výsledkom testovania (overovania úrovne kompetencií) je informácia pre žiaka, rodičov a predovšetkým pre učiteľa, aby na príslušnom predmete vedel, do ktorej úrovne je zaradený žiak a tak postavil aj zážitkové vyučovanie.

Na platforme EduQ nájde každý žiak po prihlásení dosiahnutú úroveň po testovaní v oblastiach: 1. Jazyk a komunikácia, 2. Matematika a práca s informáciami, 3. Posudzovanie a rozhodovanie sa.

Viac informácií o programe môžete nájsť na webovej stránke https://www.finq.sk/finq/sk/microsite.

Mgr. Patrícia Rybáková


Sociálne siete

fb    ig    yt

Duálne vzdelávanie

Artboard 4 100

Artboard 3 100

Artboard 2 100

Artboard 1 100

Sponzori

logo farebne2

Stredná odborná škola elektrotechnická

Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad-Matejovce

tel.: 052 7731 696

Pôvodný web

Vzdelávacie oblasti

Celoživotné vzdel.